بررسی پاره‌ای از آزمون‌های ازدواج در متون حماسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی،رشت، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی،آستارا، ایران

4 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

چکیده

در متون کهن حماسی، آیین‌ ها یی گزارش شده‌ است که با بررسی و مقایسۀ آنها می‌توان به همانندی‌های بسیار بین آیین‌های سراسر دنیا دست یافت. رسیدن به مرحلۀ بلوغ و ازدواج، با آیین‌هایی همراه است که در آن آزمون‌های خاصی اجرا می‌شوند. یکی از آنها، آزمون ازدواج است. در این آزمون از جوان خواستگار خواسته می‌شود، برای اثبات شجاعت، خرد، توانایی جسمانی و سایر هنرهای خود در آزمون‌ ها یی شرکت کند، اگر موفق به عبور از آنها شود، می‌تواند با دختر دلخواه خود ازدواج نماید. این پژوهش به بررسی آزمون‌های قبل از ازدواج در متون حماسی بعد از شاهنامه می‌پردازد. در این متون حماسی، آزمون‌هایی همچون برداشتن دختر از روی زین، محکم نشستن روی فرش، کمان‌کشی، گذر از هفت‌خان، چوگان‌باختن، شکست دادن دشمن یا پهلوانی بیگانه و کشتن اژدها گزارش شده‌است. آزمون‌های قبل از ازدواج در این پژوهش بر منبای آرای اسطوره‌شناسانی همچون الیاده و فریزر بررسی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها