اثربخشی برنامه آموزشی تنظیم هیجانی مادران بر توانایی نظریه ذهن کودکان 4 تا 9 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی

چکیده

نظریه ذهن می‌تواند تحت‌تأثیر هیجانات افراد قرار گیرد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه آموزشی تنظیم هیجانی مادران بر توانایی نظریه ذهن کودکان 4 تا 9 سال انجام شد.
روش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل مادران کودکان دبستانی و پیش‌دبستانی شهر شیراز در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که تعداد 30 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری در دسترس به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در معرض 10 جلسه آموزش تنظیم هیجان قرار گرفت و هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه نظریه ذهن هوتچینز (2012) در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری مورد سنجش قرار گرفتند.
نظریه ذهن می‌تواند تحت‌تأثیر هیجانات افراد قرار گیرد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه آموزشی تنظیم هیجانی مادران بر توانایی نظریه ذهن کودکان 4 تا 9 سال انجام شد.
روش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل مادران کودکان دبستانی و پیش‌دبستانی شهر شیراز در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که تعداد 30 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری در دسترس به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در معرض 10 جلسه آموزش تنظیم هیجان قرار گرفت و هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه نظریه ذهن هوتچینز (2012) در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری مورد سنجش قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها