نویسنده = مهناز سلیمی
واکاوی آثار حقوقی مبایعه نامه و قولنامه در اموال غیر منقول در حقوق اداری ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1119-1133

10.30510/psi.2022.326877.3021

ابراهیم حجازی فر؛ مهناز سلیمی؛ راضیه حسنخانی