داوران

 

اسامی داوران

v      ابراهیم برزگر: استادگروه علوم سیاسی، حوزه اندیشه سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

v     ابراهیم سرپرست سادات: استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

v     احسان رازانی: استادیار گروه علوم سیاسی،حوزه روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

v     احمدرضا بردبار: استادیار گروه علوم سیاسی، حوزه مسائل ایران، دانشگاه خوارزمی

v     احمدرضا شاه علی: استادیار گروه علوم سیاسی، حوزه انقلاب اسلامی، دانشگاه علم و صنعت

v     افشین متقی: دانشیار حوزه مسائل سیاست خارجی و ژئوپلتیک، دانشگاه خوارزمی

v     اکبر اشرفی: استادیار گروه علوم سیاسی ، حوزه مسائل ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

v     امیر محمد حاجی یوسفی : دانشیارگروه علوم سیاسی، حوزه روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی

v     امین کوشکی: استادیارگروه علوم سیاسی،  حوزه جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه حکیم سبزواری

v     بهرام اخوان کاظمی: استاد گروه علوم سیاسی ،حوزه معارف و اندیشه سیاسی، دانشگاه شیراز

v     بهنام سرخیل: استادیار گروه علوم سیاسی،حوزه جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

v     توحید محرمی: استادیار،حوزه مسائل راهبردی ایران و روابط بین الملل ،پژوهشگاه فرهنگ هنر وارتباطات

v     جعفر هزار جریبی: استاد گروه علوم سیاسی،حوزه جامعه شناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

v     جلال درخشه: استاد گروه علوم سیاسی، حوزه اندیشه سیاسی و مسائل جهان اسلام، دانشگاه امام صادق(ع)

v     جلیل دارا: استادیار گروه علوم سیاسی، حوزه مطالعات ایران، دانشگاه تربیت مدرس

v     جواد امام جمعه زاده: دانشیار گروه علوم سیاسی، حوزه جامعه شناسی سیاسی ، دانشگاه اصفهان

v     حبیب هنری: دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

v     حدیث اقبال: استادیارگروه علوم سیاسی، حوزه جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین

v     حسن بشیر: استاد گروه فرهنگ ارتباطات و تبلیغ، دانشگاه امام صادق(ع)

v     حسن مجیدی: دانشیار گروه علوم سیاسی، حوزه اندیشه سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع)

v     حمید هوشنگی : استادیار علوم سیاسی،حوزه جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع)

v     حمیدرضا ملک محمدی: استاد گروه علوم سیاسی، حوزه سیاستگذاری، دانشگاه تهران

v     حیدر شهریاری: استادیار گروه علوم سیاسی،حوزه جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه شیراز

v     رجب ایزدی: استادیار گروه علوم سیاسی، حوزه  جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تبریز

v     رشید جعفر پور: دانش آموخته دکتری چامعه شناسی سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

v     روح الله اسلامی: استادیار علوم سیاسی، حوزه اندیشه سیاسی، دانشگاه فردوسی

v     روح الله بهرامی: دانشیار تاریخ معاصر انقلاب اسلامی، دانشگاه رازی

v     روح الله قاسمیان: استادیار گروه علوم سیاسی،حوزه روابط بین الملل و خاورمیانه،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

v     زاهد غفاری هشتجین: دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه شاهد

v     سجاد چیت فروش: استادیار گروه علوم سیاسی،حوزه اندیشه سیاسی ، دانشگاه امام حسین (ع)

v     سعید حسن زاده : دانش آموخته دکتری حوزه مسائل ایران دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

v     سمن الله ویسی: پژوهشگر حقوق عمومی، دانشگاه کرمان

v     سید جواد حسینی: استادیار گروه علوم سیاسی، حوزه جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع)

v     سید حسن میرفخرایی: دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

v     سید حمید هاشمی: پژوهشگرحوزه جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

v     سید عبدالامیر نبوی: دانشیار علوم سیاسی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

v     سید عبدالله رضوی: استادیار گروه اقتصاد ، دانشگاه صنعت نفت

v     سید مسعود نوربخش: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

v     سید یوسف قرشی: استادیار گروه علوم سیاسی،حوزه روابط بین الملل، دانشگاه شیراز

v     شهرام یوسفی فر: استاد تاریخ ایران، دانشگاه تهران

v     شهره پیرانی: استادیار گروه علوم سیاسی، حوزه مسائل ایران، دانشگاه شاهد

v     عباس اسدی: دانشیار حوزه روزنامه نگاری و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

v     عباس کشاورز شکری: دانشیار گروه علوم سیاسی،حوزه جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه شاهد

v     عباسعلی رهبر: دانشیارگروه علوم سیاسی، حوزه جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

v     علی آدمی: دانشیارگروه علوم سیاسی،حوزه روابط بین الملل ،دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

v     علی اشرف نظری: دانشیار گروه علوم سیاسی، حوزه روش و نظریه، دانشگاه تهران

v     علی اصغر کیا: استاد حوزه ارتباطات  و روزنامه نگاری، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

v     علی اکبر جعفری ندوشن: استادیار حقوق خصوصی دانشگاه یزد

v     علی اکبر رزمجو: استادیار، حوزه ارتباطات بین الملل ، دانشگاه صدا و سیما

v     علی مرشدی زاد: دانشیار گروه علوم سیاسی، حوزه مسائل ایران،  دانشگاه شاهد

v     علیرضا آقا حسینی: دانشیار گروه علوم سیاسی، حوزه اندیشه سیاسی، دانشگاه اصفهان

v     علیرضا کریمیان: استادیار گروه علوم سیاسی،حوزه جامعه شناسی سیاسی،  دانشگاه پیام نور

v     غلامرضا خواجه سروی: استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

v     فرزاد جهان بین: استادیار، گروه معارف اسلامی ، دانشگاه شاهد

v     لیلا رحمتی پور: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

v     مجید بهستانی: استادیار گروه معارف سیاسی اسلام، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

v     مجید هراتی: دانشیارگروه علوم سیاسی، حوزه انقلاب اسلامی، دانشگاه بوعلی سینا

v     محسن اسلامی : استادیار گروه علوم سیاسی، حوزه روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس

v     محمد توحید فام : دانشیار گروه علوم سیاسی، ،حوزه جامعه شاسی و اندیشه سیاسی، دانشگاه آزاد تهران مرکز

v     محمد جواد موسی نژاد: استادیار گروه علوم سیاسی ، حوزه جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه ازاد تهران

v     محمد محسن شارعی: دانش آموخته دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

v     محمد محمودی کیا: استادیار، حوزه اندیشه سیاسی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

v     محمد مهدی انصاری:استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم ، حوزه مسائل ایران

v     محمدرحیم عیوضی: استاد گروه علوم سیاسی،حوزه جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه شاهد

v     محمدرضا اخضریان: استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

v     محمود بابایی: استادیار گروه علوم سیاسی، حوزه روابط بین الملل ، دانشگاه باهنر کرمان

v     مرتضی شیرودی: دانشیار گروه علوم سیاسی، حوزه مسائل ایران،پژوهشکده امام صادق(ع)

v     مرتضی منشادی: دانشیار گروه علوم سیاسی، حوزه جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

v     مسعود اخوان کاظمی: دانشیار گروه علوم سیاسی، حوزه جامعه شناسی سیاسی،دانشگاه رازی

v     مصطفی یوسفی: دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

v     منصور طبیعی: استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

v     مهدی ذوالفقاری:  دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه لرستان

v     مهدی نادری: استادیار علوم سیاسی، حوزه اندیشه سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی ، دانشگاه شاهد

v     میترا راه نجات:استادیار گروه علوم سیاسی، حوزه روابط بین الملل ، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

v     ناصر جمالزاده: دانشیار علوم سیاسی، حوزه مسائل ایران، دانشگاه امام صادق (ع)

v     نور الله قیصری: استادیارگروه علوم سیاسی، حوزه مسائل ایران، دانشگاه تهران

v     هادی آجیلی: دانشیارگروه علوم سیاسی، حوزه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

v     هادی راستی: دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

v     یحیی فوزی: استاد گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

v     یوسف ترابی: دانشیار گروه علوم سیاسی،حوزه جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین