نویسنده = عباسعلی سلطانی
سیاست و قضاوت «حجیت علم قاضی از منظر ابی صلاح حلبی و امام خمینی»

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1310-1322

10.30510/psi.2022.332145.3185

حجّت بیگلری؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدّم


لزوم فوریت یا عدم فوریت اجرای قصاص عضو (در فقه امامیه و مذاهب خمسه)

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 933-945

10.30510/psi.2023.348327.3615

عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ ابوالفضل قابل؛ عباسعلی سلطانی