نویسنده = فاطمه مرادی
تبیین شاخص ها و برنامه های اجتماعی آموزش و پرورش ایران براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 363-372

10.30510/psi.2022.338093.3360

فاطمه مرادی؛ جهانبخش رحمانی (نویسنده مسئول)؛ محمد رضا شمشیری