نویسنده = مصطفی فروتن
مدل دارای بازپرس در نظام تحقیقات مقدماتی ، تودیع و آسیب شناسی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 149-161

10.30510/psi.2022.340229.3415

بهشاد دیدبان تاش؛ مصطفی فروتن؛ ایمان یوسفی