نویسنده = اسماعیل بنی اردلان
اهمیت تفکر توحیدی در نقوش هندسی معماری ایرانی

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 514-523

10.30510/psi.2022.361761.4000

محمد خضری مقدم؛ اسماعیل بنی اردلان