نویسنده = محمدرضا حقیقی
بررسی آثار قواعد فقهی حاکم بر تحقق اقتصاد مقاومتی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6441-6458

10.30510/psi.2022.360809.3931

محمدرضا حقیقی؛ فرج الله براتی؛ سید حسام الدین حسینی