نویسنده = رقیه کرمانیان
جنبش‌های اجتماعی توانمندسازی حقوقی زنان در ایران معاصر

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 116-144

10.30510/psi.2020.113610

رقیه کرمانیان؛ احمد مرکز مالمیری؛ حسن زارعی