نویسنده = حسین تفضلی
چارچوب‌های تفسیر شفافیت، سازوکار تعادل در کنش جمعی(مطالعه موردی: راهبرد‌های رایج ایران)

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 242-270

10.30510/psi.2020.218119.1111

فاطمه نوری فرد؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ علی مرتضویان؛ حسین تفضلی