نویسنده = علیرضا کلانتر مهرجردی
قومیت در ایران؛ فروکاست "هویت قومی" به "هویت طایفه‌ای

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1304-1318

10.30510/psi.2022.330444.3131

علیرضا کلانتر مهرجردی؛ علی قربانپور( دشتکی