نویسنده = سمیرا گل خندان
چالش های اجرایی و جامعه شناختی پیشگیری وضعی از جرم و راهکارهای مواجه با آن

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 373-387

10.30510/psi.2022.266588.1439

علی دیناروندراد؛ سمیرا گل خندان؛ اکبر رجبی