نویسنده = منصور امیرزاده جیرکلی
أدای شهادت توسّط اطفال در امور کیفری؛ اماره یا دلیل؟

دوره 4، شماره 3، آذر 1400

10.30510/psi.2022.284634.1697

شادی حسنی؛ منصور امیرزاده جیرکلی؛ جواد محمد علیزاده


تعیین ثمن درمعاملات تجاری بین المللی از منظر فقه

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 407-423

10.30510/psi.2022.346274.3556

افسانه سامری؛ سیدمحسن جلالی (نویسنده مسئول)؛ منصور امیرزاده جیرکلی