نویسنده = محمد رمضانی
بررسی قدرت اثباتی شهادت شهود در تعارض با اسناد

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4239-4253

10.30510/psi.2022.360295.3919

یاسر اینالو؛ محمد رمضانی؛ مهدی زارع؛ بابک خسروی نیا


اعتبارسنجی شرط سلب حق عزل وکیل در وکالت راجع به دعاوی ومحاکمات

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5934-5945

10.30510/psi.2022.357962.3884

هومان پارسا؛ محمد رمضانی؛ مهدی زارع؛ بابک خسروی نیا


ارزهای دیجیتال از منظر فقه، با تأکید بر استخراج، معاملات و مشروعیت

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3345-3363

10.30510/psi.2022.352055.3743

نرجس‌خاتون محبی پور؛ مهدی زارع؛ محمد رمضانی؛ بابک خسروی نیا


بررسی آثارشرط وکالت درقراردادهای مبتنی بربیع .......

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 442-455

10.30510/psi.2022.304958.2308

هومان پارسا؛ محمد رمضانی؛ مهدی زارع؛ بابک خسروی نیا


بررسی تطبیقی جرح داور در داوری تجاری بین الملل با تکیه بر اسناد بین المللی و قوانین داخلی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1054-1071

10.30510/psi.2021.275131.1576

علی اکبر جسمانی؛ بابک خسروی نیا؛ مهدی زارع؛ محمد رمضانی