نویسنده = یوسف امینی
عوامل عدم توسعه سیاسی بعد از جنگ تحمیلی در شهر های درگیر جنگ

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 889-906

10.30510/psi.2022.326294.3001

نبی اله ایدر؛ فرید قنواتی؛ یوسف امینی