نویسنده = هرمز اسدی کوهباد
بررسی جایگاه و آثار عقد رهن در حقوق اسلامی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3182-3200

10.30510/psi.2022.286959.1736

علی قنبری؛ محمد رسول آهنگران؛ هرمز اسدی کوهباد