نویسنده = محمدعلی شاه حیدری
بررسی دلایل رشد و شکوفایی علم طب در تمدن اسلامی (قرون 3و4 ه.ق)

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 908-923

10.30510/psi.2022.291837.1868

محمدعلی شاه حیدری؛ غفار پوربختیار؛ عبدالعزیز موحد