نویسنده = مسلم زمانی
تحلیلی بر تاثیر سرمایه انسانی بر عوامل نهادی در ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3613-3629

10.30510/psi.2022.292594.1899

مسلم زمانی؛ محسن زاینده رودی؛ علی رئیس پور رجبعلی