نویسنده = سیدسیاوش واحدی نودهی
جایگاه مصلحت اندیشی در مجازات مجرمین اقتصادی در سیاست جنایی ایران و فقه مبتنی بر جامعه شناسی سیاسی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5244-5261

10.30510/psi.2022.338494.3374

حسام سعیدی؛ سید ابوذر فلسفی زاده حقیقی؛ سیدسیاوش واحدی نودهی؛ محمدوریا خورده بینان


بررسی امضای الکترونیکی در قانون ایران و فرانسه

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1107-1120

10.30510/psi.2022.297422.2081

سید سعید صفوی؛ کیان فولادی؛ محمد گنج‌خانلو؛ سیدسیاوش واحدی