نویسنده = مهدی غفوری زاد
بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال مرگ ناشی از خودکشی در نیروهای نظامی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2407-2418

10.30510/psi.2022.299163.2113

مهدی غفوری زاد؛ محمد جعفری فشارکی؛ افسانه امیریان؛ مهرداد جمالی فر