نویسنده = علیرضا ملایی توانی
سیاست های نفتی شوروی در ایران، تاسیس فرقه دموکرات و نقش مردم آذربایجان

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 207-228

10.30510/psi.2022.299736.2139

کیامهر فیروزی؛ علیرضا ملایی توانی؛ قباد منصور بخت