نویسنده = سعید عموزاده
بررسی چالشها و موانع شکلگیری الگوی امنیتی موازنه قدرت در خاورمیانه (2020-2001).

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2624-2639

10.30510/psi.2022.305697.2333

سعید عموزاده؛ حسین کریمی فرد؛ فریدون اکبرزاده؛ شهرام فتاحی