نویسنده = سعید امام قلی زاده
شناسایی مولفه‌های توسعه فرهنگی در سیاستگذاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1071-1087

10.30510/psi.2022.308972.2412

کامران بهزادی؛ سعید امام قلی زاده؛ حمیدرضا رضوی