نویسنده = مینوسادات امین زاده
بررسی عوامل روانشناختی موثر بر رفتار خرید آنی

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 909-924

10.30510/psi.2022.317859.2738

مینوسادات امین زاده؛ فریبرز باقری؛ مهدی زارع بهرام آبادی