نویسنده = منوچهر توسلی نایینی
چیستی شناسی نمایندگی مجلس در اندیشه فقها از مشروطه تا انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 491-530

10.30510/psi.2022.318424.2767

اسداله ایزدخواه؛ مسعود راعی؛ منوچهر توسلی نایینی