کلیدواژه‌ها = روابط قدرت
گونه شناسی ابعاد و شناسایی مدل جامعه پذیری جنسیتی زنان در بندرعباس

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 106-137

10.30510/psi.2021.239423.1191

محبوبه مهرابی؛ نوروز هاشم زهی؛ مهناز رونقی نوتاش