کلیدواژه‌ها = پیشگیری غیرکیفری
پیشگیری کیفری و غیرکیفری در حوزه جرایم مرتبط با نظام پولی و ارزی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1010-1025

10.30510/psi.2022.304677.2301

مرتضی رضایی؛ محمود قیوم زاده؛ حسین خسروی؛ امیر ملا محمدعلی