کلیدواژه‌ها = حقوق غیر مسلمانان
بررسی و ارزیابی حقوق غیر مسلمانان در فقه امامیه و قوانین مربوطه به خصوص قانون مجازات اسلامی ایران

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 643-668

10.30510/psi.2022.262381.1389

تورج همتی فارسانی؛ علیرضا سلیمی؛ سید علیرضا حسینی؛ محمدحسین ناظمی اشنی