کلیدواژه‌ها = سیاست راهبردی
گزارش دهی مردمی؛ چهارچوبی تدوینی برای مقابله با فساد

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 143-159

10.30510/psi.2022.311402.2510

علی اکبر کرمانی؛ احمد مرکز مالمیری؛ حسن زارعی محمودآبادی