کلیدواژه‌ها = متون حماسی
بررسی جامعه‌شناختی پیکرگردانی اژدها در متون حماسی ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 839-854

10.30510/psi.2022.319677.2876

محمد عباسی زاده؛ سید محمود سید صادقی