کلیدواژه‌ها = تحلیل مقایسه ای
تحلیل مقایسه ای اثرات آموزش‌های کاردانش و فنی حرفه‌ای بر اشتغال فارغ التحصیلان دانش آموزان شهر تهران-1397

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2150-2172

10.30510/psi.2022.326584.3012

لیلا اشرف زاده مراد اعلی؛ علیرضا کلدی؛ حسین آقاجانی مرساء؛ نوروز هاشم زهی