کلیدواژه‌ها = عبور بی ضرر
کاربرد «قاعده لاضرر» در حقوق دریای خلیج فارس از دیدگاه فقهی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 875-888

10.30510/psi.2022.332739.3206

محمد ذاکری؛ محمدرضا کاظمی گلوردی (نویسنده مسئول)؛ محسن رزمی