کلیدواژه‌ها = آیت الله مدرس
واکاوی اندیشه سیاسی و رویکرد پارلمانتاریستی آیت الله سید حسن مدرس

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 27-53

10.30510/psi.2022.265501.1427

محمدقربان کیانی؛ علی حیاتی؛ کیوان شافعی؛ سید محمد شیخ احمدی