کلیدواژه‌ها = اموال غیرمنقول
واکاوی آثار حقوقی مبایعه نامه و قولنامه در اموال غیر منقول در حقوق اداری ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1119-1133

10.30510/psi.2022.326877.3021

ابراهیم حجازی فر؛ مهناز سلیمی؛ راضیه حسنخانی


علل و هدف از طرح دعوای اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول با تأکید بر رویه قضایی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2421-2439

10.30510/psi.2022.347774.3592

صمد خدابخشی؛ حمیدرضا علی کرمی؛ وحید قاسمی عهد