کلیدواژه‌ها = ابی‌صلاح حلبی
سیاست و قضاوت «حجیت علم قاضی از منظر ابی صلاح حلبی و امام خمینی»

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1310-1322

10.30510/psi.2022.332145.3185

حجّت بیگلری؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدّم