کلیدواژه‌ها = بربرها
شیوه های نفوذ اندیشه‌های سیاسی-فرهنگی خوارج به شمال آفریقا

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1408-1426

10.30510/psi.2022.322295.2896

سعید کریمیان راوندی؛ مهدی انصاری؛ محبوبه شرفی