کلیدواژه‌ها = فقه فریقین
تحدید حدود موسیقی از حیث حکم شرعی در فقه فریقین

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3087-3103

10.30510/psi.2022.277982.1620

چنگیز رمضان توبی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی؛ محمد مهدی عزیزالهی