کلیدواژه‌ها = حرمت فقهی
مقابله با پولشویی از منظر اجتماعی و حقوق کیفری و فقه مذاهب خمسه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 3163-3169

10.30510/psi.2023.295777.2010

سیدعلی حسینی؛ حمید روستائی صدرآبادی؛ نفیسه متولی زاده