کلیدواژه‌ها = معاوضی
بررسی فقهی و حقوقی مهریه و ارتباط آن با قرض

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400

10.30510/psi.2023.268700.1461

ثریا اعتدالی پژوه؛ احمد باقری؛ هرمز اسدی کوه باد