کلیدواژه‌ها = فورس ماژور
بازپژوهی ملاک ها و ضوابط تحقق قوه قاهره در پرتو اعتبار قضایی یافته ها و پیشرفت های علمی در عرصه دانش فنی و مهندسی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 192-205

10.30510/psi.2021.316017.2686

الهام حافظی؛ سید مرتضی قاسم زاده زاویه؛ سام سوادکوهی فر؛ احد باقرزاده