تعیین الگوهای ذهنی فعالان حزبی استان ایلام در زمینه موانع اجتماعی- فرهنگی، فعالیت‌های حزبی در استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 اسـتادیارگروه جامعه شناسـی، واحد تهران مرکزی، دانشـکده علوم اجتماعی، دانشـگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیارگروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تعیین الگوهای ذهنی نخبگان فعالیت‌های حزبی استان ایلام در خصوص موانع موفقیت فعالیت‌های حزبی و پاگیری آن در کشور انجام شد. روش پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت اکتشافی و از حیث گردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی است که با استفاده از روش کیو الگوهای ذهنی مختلف فعالان حزبی و سیاسی نسبت به موانع موفقیت فعالیت‌های حزبی در استان ایلام تعیین گردید. فضای گفتمان کیو به‌منظور جمع‌آوری عبارات کیو، بامطالعه منابع نوشتاری و نیز 12 مصاحبه عمیق از فعالان حزبی برتر در سطح استان که به شیوه هدفمند انتخاب‌شده بودند تشکیل گردید و درنهایت پس از بررسی 68 عبارت مطرح‌شده، 49 کارت کیو به دست آمد. کارت‌های مشخص‌شده، در اختیار 20 نفر از اساتید و فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم سیاسی و جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی سیاسی در سطح دانشگاه‌های استان ایلام به‌منظور اولویت‌بندی آنها قرار گرفت. یافته‌های کیو نشان داد که پنج الگوی ذهنی غالب شامل : نظام تحزّب ضعیف، سنت‌گرایی شدید، آگاهی اجتماعی پایین، منافع حزبی قوی و توسعه سیاسی ضعیف در بین اعضای نمونه کیو وجود داشت. 9/70 درصد از واریانس موانع موفقیت فعالیت‌های حزبی در سطح کشور توسط این الگوهای ذهنی تبیین شده‌اند. بر اساس الگوهای مشخص‌شده می‌توان این‌گونه تفسیر نمود که وجود موانع فرهنگی و سنتی در بطن جامعه و سواد سیاسی پایین در بین نخبگان و ارکان حزبی مانع از شکل‌گیری و تقویت فعالیت‌های حزبی در استان ایلام شده است.

کلیدواژه‌ها