تأثیر استفاده از فیس‌بوک بر اعتماد سیاسی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های پیام‌نور استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، کرمان، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، کرمان، ایران

3 علوم سیاسی، علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، ایران

چکیده

امروزه رسانه‌های دیجیتالی نظیر فیس بوک، نه تنها عرصه‌ای جهت نقد و بازسازی سیاسی بلکه تهدیدی علیه اعتماد سیاسی شهروندان نیز محسوب می‌شوند. بر این اساس مقاله حاضر قصد داردبه تبیین تأثیراستفاده از فیس‌بوک، میزان استفاده و نوع استفاده از آن در نقش متغیر بیرونی و سطح اعتماد سیاسی در نقش متغیر درونی بپردازد. تعریف هر یک از پارامترهای تدوین شده در مدل پژوهش دارای مبنایی نظری است چارچوب نظری پژوهش با استفاده از نظریات گیدنز وبندورا می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش اسنادی و پیمایشی وابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه دارای اعتبار و قابلیت اعتماد است. جامعة آماری این مطالعه کلیة دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور استان اصفهان، تعداد نمونه 384 نفر و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی بوده است.در این راستا نتایج آزمون فرضیه‌ها نتیجه نشان دادکه میانگین اعتماد به نهادهای سیاسی در بین افراد مورد مطالعه 35/2، میانگین اعتماد به کنشگران سیاسی 79/2 و میانگین اعتماد به نظام سیاسی 19/2 بوده است. همچنین نتایج دیگر نشان داد میانگین اعتماد سیاسی کاربران فیس‌بوک نسبت به غیر کاربران کم‌تر و این تفاوت معنادار بوده است. از دیگر نتایج تحقیق حاضراینست که مدت زمان استفاده از فیس‌بوک در طول شبانه‌روز بر اعتماد سیاسی تأثیر معنادار داشته است.همچنین مدت زمان عضویت افراد در فیس‌بوک بر اعتماد سیاسی تأثیر معنادار داشته است. میزان استفاده از اخبار و اطلاعات سیاسی بر اعتماد سیاسی افراد تأثیر معنادار داشته است. میزان استفاه تفریح و سرگرمی از فیس‌بوک بر میزان اعتماد سیاسی کاربران تأثیر معنادار داشته است.

کلیدواژه‌ها