بررسی تطبیقی سیاستگذاری جمعیت شناختی شاخص‌های آموزشی در نظام آموزش و پرورش ایران و سنگاپور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جمعیت شناسی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار جمعیت شناسی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. نویسنده مسئول

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

آموزش و پرورش، از مؤلفه‌های تعیین کننده در حوزه قدرت ملی، توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی است. بنابراین ضرورت دارد برنامه‌ریزان و سیاستگذاران آموزشی، معلمان و مسئولان آموزش و پرورش، الزامات و مقتضیات زندگی فردا را بشناسند تا بتوانند دانش و بینش الزم را در کودکان و نوجوانان برای فعالیت در جامعه‌ی فردا پرورش دهند. در راستای این سیاست، شناسایی ویژگی های آموزش و پرورش کارا و اثر بخش از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا برخی جوامع سعی می‌کنند با الگوبرداری از برنامه‌های آموزشی موفق سایر کشورها در بهبود و ترقی خود قدم بردارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی جمعیت شناختی شاخص-های آموزشی در نظام آموزش و پرورش ایران و سنگاپور با روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. با تهیه پرسشنامه و توزیع آن بین نخبگان آموزشی ایران و سنگاپور، به بررسی وضعیت هر یک از نشانگرها و خرده نشانگرهای آموزشی از دیدگاه نخبگان آموزشی دو کشور با استفاده از آزمون های تی و کای دو پرداخته شده است. از لحاظ اولویت بندی خرده نشانگرها نیز خرده نشانگر عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی در سنگاپور و خرده نشانگر نرخ فارغ التحصیلی دانش آموزان پایه ابتدائی در ایران بالاترین رتبه را از نقطه نظر نخبگان آموزشی کسب کرده است.

کلیدواژه‌ها