نقش انجمن‌های «سیاسی سری» در نهضت مشروطه (مطالعه موردی نقش انجمن مخفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 تاریخ

چکیده

به گواهی مورخان تاریخ ایران عوامل زمینه ساز فکری داخلی نهضت مشروطه متعددند،یکی از این عوامل انجمن‌های سیاسی بودند که در طول سال‌های قبل از نهضت مشروطه، تلاش خستگی ناپذیری را در راه مبارزه با استبداد و فساد حکومت به عمل آوردند و در نهایت سبب پیروزی نهضت مشروطه و پی ریزی تشکیل احزاب سیاسی گردیدند. این انجمن‌ها را که در زمینه های فکری داخلی نهضت مشروطه نقش داشتند را می توان آغاز کننده رسمی مشارکت‌های مدنی در ایران دوره قاجار نامید که بر طبق اساسنامه خود به انجمن های سیاسی،ایالتی ‌و ‌ولایتی، صنفی، مذهبی، ادبی و منطقه‌ای تقسیم می‌‌‌شدند. یکی از عمده ترین تشکل های سیاسی که خواستار ایجاد اصلاحات در ساختار هرم قدرت و حکومت در ایران دوره قاجار بودند و در دوران ناصرالدین شاه به وجود آمدند، انجمن‌های «سیاسی سری» و بویژه انجمن‌ مخفی بود. نگارنده در این پژوهش سعی دارد که به نقش انجمن‌ مخفی در نهضت مشروطه بپردازد.

کلیدواژه‌ها