بررسی میزان اثر شکاف های اجتماعی و فرهنگی ناشی از توسعه نامتوازن در منطقه سواحل مکران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو شورای شهر

2 استاد دانشگاه جهرم

چکیده

نابرابری‌های بین منطقه‌ای و درون منطقه‌ای، به‌عنوان مشکلی بزرگ در توسعه منطقه‌ای کشورهای درحال‌توسعه وجود دارد. این نابرابری‌ها از نتایج سیاست‌های رشد قطبی به شمار می‌رود و این نابرابری‌ها مخالف اصول توسعه پایدار و متوازن و عدالت محور است. دغدغه اصلی این کشورها، همواره رسیدن به یک توسعه متعادل بوده است. برخلاف سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در ایران که بر اساس کاهش شکاف میان مناطق مختلف و ایجاد تعادل در توسعه منطقه‌ای، هنوز هم برخی مناطق و نواحی از کمبود خدمات و تسهیلات پایه‌ای رنج می‌برند. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان اثر شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی ناشی از توسعه نامتوازن در منطقه سواحل مکران است که بدین منظر پرسشنامه محقق ساخت طراحی و پس از محاسبه میزان پایایی و راوی آن در میان نمونه آماری که تعداد 484 نفر از کلیه زنان و مردان ساکن در منطقه مکران با تعداد 88761 نفر است توزیع شد. در قسمت آمار استنباطی، ابتدا پایایی که شامل ضریب بارهای عاملی، آلفاکرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا شامل میانگین واریانس استخراج شده و روایی واگرا شامل روش فورنل ولارکر موردبررسی قرار گرفت در ادامه به برازش مدل ساختاری از طریق معیارR^2 و معیارQ^2 بررسی شد و درنهایت به بررسی برازش کلی مدل از طریق معیار GOF پرداخته شد. نتایج نشان داد که کلیه فرضیه های پژوهش تایید شد.
کلیدواژه ها: شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی، توسعه نامتوازن، منطقه سواحل مکران

کلیدواژه‌ها