بررسی اثر عملیات بانکی و رشد اقتصادی استان ها در جامعه با رفتار اسلامی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران،

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آیت اله بروجردی،بروجرد، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه آیت اله بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

بانک‌ها یکی از نهادهای بسیار مهم و رکن اساسی سیستم مالی هر اقتصاد بوده که با جذب و تخصیص کارای منابع مالی بستر لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، به عنوان مهمترین هدف اقتصادی کشور را فراهم می نمایند. اما، اگر شیوه جذب و به کارگیری سپرده در قالب تسهیلات به صورت نامطلوب انجام پذیرد، نه تنها موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمی‌سازد، بلکه باعث بروز بحران در جامعه می‌شود بنابراین در این مطالعه به بررسی اثر متقابل عملیات بانکداری بدون ربا (جذب سپرده و پرداخت تسهیلات) و رشداقتصادی استان ها با شرایط مختلف پرداخته شد که برای دستیابی به این مهم از داده های استانی (31 استان) طی سال های 1391 الی 1398و روش های همجمعی جوهانسن و جولسیوس و تصحیح خطای برداری بهره برده شده که بر اساس نتایج حاصله میزان تسهیلات، سپرده ها و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت و معنا دار بر یکدیگر دارند. بنابراین سیستم بانکداری بدون ربا و رشد اقتصادی استان ها اثر متقابل و فزاینده بر یکدیگر دارند.

کلیدواژه‌ها