بررسی سیاست های نظام مالی صدر اسلام در سرزمینهای خلافت شرقی(ایران) تا پایان عصر اموی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا تاریخ و تمدن ملل اسلام،دانشگاه آزاد واحد بافت

2 استادیار گروه تاریخ و تمدن دانشگاه آزاد واحد بافت

چکیده

قوانین مالی مسلمانان به رغم ظاهر ساده و بی پیرایه، بسی مشکل و پیچیده است. گذشته از اختلاف نظر مکاتب فقهی در برخی اصول و فروع، جزئیات دقیق احکام مالی مسلمانان، سخت و دشوار است. در عصر فتوحات اسلامی نظام مالی ساده اسلام با نظام های مالی تمدن ایران برخورد نمود،در این رویارویی خلفا دریافتند که نه تنها نظام مالی اسلام پاسخگوی امروز جهان اسلام نیست بلکه به مصلحت حکومت خود می دیدند که مقررات بومی و سرزمینی را جهت پیشبرد اهداف و مقاصد خود به کار گیرند.حاکمان اسلامی در ایران به نظام مالی برخورد کردند که بسیار پیچیده ترو منظم تر از نظام مالی آنها بود و عوایدی را نصیب دستگاه خلافت می کرد که خلفا را ترغیب به بکارگیری این نظام مالی می کرد. پژوهش حاضر درصدد است تا چگونگی مواجهه فاتحان عرب با نظام مالی ایران که دارای سابقه و نظاممند بوده است را بررسی نمایید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از نظر روش اسنادی و کتابخانهای است. تسامح خلفای اسلامی با نظام مالی ایران و تاثیر پذیری دستگاه خلافت ازنظام مالیاتی ایران عصر ساسانی موضوعات مورد بحث در این تحقیق می باشد و همچنین خلفای اموی که بنا حکومت خود را بر ثروت و تجمل نهاده بودند برای رسیدن به اهداف مالی خود از اشخاص کاردان و متصدیانی برای وصول مالیات استفاده می‌کردند که این اهداف را برآورده سازند حتی اگر گاهی این برآوری خواسته بدون توجه به مسائل شرعی انجام می‌شد و بر مقدار آن بدون حساب و کتاب‌های مجاز دینی افزوده می‌شد.

کلیدواژه‌ها