مبانی و جایگاه قراردادهای بیع متقابل در زمینه نفت و گاز با نظرداشتی بر الگوهای جدید نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق ، حقوق خصوصی ،واحد گرگان ، دانشگاه ازاد اسلامی ، گرگان

2 استادیار گروه حقوق، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد کاووس، ایران

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

قراردادهای بیع متقابل در زمینه نفت و گاز همچون سایر قراردادهای موجود در عرصه سرمایه گذاری خارجی دارای قلمرو و مبانی خاصی است که در هر کشوری با توجه به مقررات موجود و قراردادهای فی مابینی که متعهدین آن را منعقد می نمایند شکل گرفته است. اما مسئله ی مهمی که در مقاله ی حاضر، نویسندگان به دنبال آن هستند این است که قلمرو قانونی و مبنای قراردادهای بیع متقابل در زمینه نفت و گاز در عرصه ی بین المللی و حقوق ایران چه می باشد؟ در پاسخ به این مسئله می بایست عنوان داشت که قلمرو و مبنای این نوع قراردادها را می توان با توجه به سیاست تقنینی کشورها همچون حقوق ایران مطابق فقه و مقررات موجود مورد مطالعه قرار داد. البته در برخی موارد نیز، رویه قضایی حاکم مورد حکم قرار می گیرد. مبانی حاکم بر اصول قراردادهای بیع متقابل و الگوهای جدید قرارداد نفتی را می توان در مواردی همچون هماهنگ سازی و یکنواخت سازی قراردادهای نفتی، تعهد به شرط تضامین برای طرفین قراردادهای نفتی و گسترش روابط تجاری عنوان داشت. از این رو در پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد از منابع کتابخانه ای ابعاد موضوع پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها