مبانی کیفر گذاری سرقت های تعزیری مبتنی بر سیاست جنایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 - استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

3 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

مجازات به عنوان واکنشی اجتماعی با تحمیل عمدی رنج و مشقت، نابودی یـا کسر حیثیت و سلب حق افراد همراه است . به همین دلیل اعمال چنین واکنشی مستلزم تبیین وتوجیهی شایسته است . دراین میان نظریة سـزاگرایی بـارویکـردی اخلاقی، از قدیمیترین مدعیان توجیه مجازات محسوب می‌شده است. امـا در قسمت قابل توجهی ازقرن بیستم، این اندیشه از سوی جرم شناسان، کیفرشناسان و فلاسفه حقوق کیفری، اندیـشه ای واپـسگـرا و متـروک تلقـی مـی شـد. امـا دهه‌های آخر سدة بیستم، دوران رستاخیز پارادایم سزاگرایی است، به گونه ای که بسیاری از منتقدان این تفکر به حامیان جدی آن تبدیل شدند . ایـن نوشـتار در پی آن است تا ضمن کاوش در علل استقبال مشتاقانه صاحبنظـران حـوزة عدالت کیفری از نظریة مذکور، قابلیت‌ها و نقصهای آن را ارزیابی کند.باید گفت حقوق کیفری مبتنی بر اصول و ساز و کارهایی است که از ان به مبانی و مولفه های سیاست جنایی یاد میشود مبانی حقوقی، اقتصادی و سیاسی که هر کدام به فراخور خود میتواند نقش مهمی در فرایند تقنینی و قانون گدار و نهایت نیل به هدف دستگاه عدالت کیفری مه همان برقراری عدالت است برسد

کلیدواژه‌ها